Угода з користувачем

Розділ 1. Терміни

1.1. Система «Щоденник.ua» (надалі «Система») – комплекс апаратно-програмних засобів, встановлених у дата-центрі Виконавця та призначених для технічного забезпечення сервісів Системи.

1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Щоденник», ІПН 369240326540 (юридична адреса: вул. Фрунзе, 142, м. Київ, 04073; адреса для листування: вул. Дмитрівська, 44а, м. Київ, 01054). Про зміну реквізитів Виконавця або про зміну особи, що виступає від імені або на боці Виконавця (наприклад, у разі передачі третім особам прав та обов’язків з надання Сервісів, та/або в разі підтримки Системи третіми особами), Виконавець інформує Користувача шляхом внесення зміну дану угоду.

1.3. Підключення до Системи – надання Виконавцем користувачам Системи Авторизованого доступу до клієнтської частини сайту Системи (Web-інтерфейсу) через мережу Інтернет. Посилання для підключення до сайту Системи: http://shodennik.ua.

1.4. Користувач Системи – фізична особа, що зареєструвала Профіль у Системі за кодом-запрошенням з подальшим присвоєнням їй Імені Користувача (логіна) та Пароля, а також погодилася з умовами Угоди від свого імені, від свого імені з дозволу своїх батьків/законних представників або від імені неповнолітнього, батьками та/або законними представниками якого вони є.

1.5. Профіль – обліковий запис Користувача, що містить дані про нього та має набір прав Авторизованого доступу до Сервісів Системи. У Системі передбачено такі профілі: Співробітник; Учень; Батько/Мати.

1.6. Код-запрошення – індивідуальний набір символів, який автоматично генерується Системою та дозволяє здійснити реєстрацію в Системі.

1.7. Ім’я Користувача (логін) – послідовність символів, яка однозначно виділяє (ідентифікує) кожного окремого користувача серед інших Користувачів Системи. Логіном може бути адреса персональної електронної пошти або набір символів, що заміняє її.

1.8. Пароль – послідовність символів, що відома лише певному Користувачеві та Системі й використовується для аутентифікації користувача.

1.9. Аутентифікація – засвідчення правомірності дистанційного звернення Користувача до Системи, що здійснюється за допомогою Імені Користувача (логіна) та Пароля.

1.10. Авторизований доступ – доступ за умови успішної аутентифікації.

1.11. Сервіси – обсяг взаємопов’язаних функцій Системи, що дозволяють Користувачу вирішувати низку задач та використовувати результати функціонування Системи.

1.12. Сервіс «Школа» – обсяг взаємопов’язаних функцій Системи, що надають електронні засоби підтримки і супроводження навчального процесу та інструменти соціальної мережевої взаємодії, що дозволяє створити внутрішній інформаційно-освітній простір конкретної Установи.

1.13. Адміністратор Школи – фізична особа, яка є штатним співробітником конкретної Установи, першим Користувачем Школи в Системі з винятковими правами з адміністрування Школи та введення (редагування) Інформації.

1.14. Установа – державні та недержавні юридичні особи України (школи, ліцеї, коледжі, університети, академії, інститути тощо), головною метою яких є освітня діяльність.

1.15. Інформація – це інформація, що надається співробітниками Установи, і необхідна для повноцінної роботи електронних засобів підтримки і супроводження навчального процесу та створення інформаційно-освітнього простору конкретної Установи.

1.16. Угода – текст даної Угоди між Користувачем та Виконавцем, що містить всі необхідні та суттєві умови надання доступу до Системи зі сторони Виконавця, умови використання Користувачем Системи, можливості та умови отримання Користувачем основних Сервісів Системи, обмеження, умови призупинення та зупинення використання Системи та основних Сервісів Користувачем, відповідальність Сторін, інші відносини Сторін, пов’язані з використанням Системи. Дотримання умов даної Угоди є необхідною умовою для використання Користувачем Системи, а також для отримання Користувачем основних Сервісів Системи.

1.17. Служба Технічної Підтримки – служба Виконавця, що надає послуги щодо консультування Користувачів Системи з конкретної Установи з питань особливостей роботи із Системою та з питань оперативного усунення помилок у роботі Системи в разі їх виникнення.

Розділ 2. Загальні положення

2.1. Дана Угода з Користувачем розповсюджується на всіх Користувачів Системи, незалежно від мети використання Системи, і є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. Дія угоди з користувачем розповсюджується на Користувачів з моменту введення коду-запрошення та Імені Користувача (логіна) та Пароля. Натиснення кнопки «Зареєструватися» означає повну та беззаперечну згоду Користувача з даною Угодою з користувачем (акцепт оферти) відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України. У разі незгоди з умовами Угоди Користувач зобов’язаний зупинити перегляд або використання послуг Системи та видалити будь-які матеріали, розміщені ним у Системі.

2.2. Діюча редакція Угоди з Користувачем постійно розміщена за URL-адресою: http://shodennik.ua/terms. Виконавець зберігає за собою право змінювати чи доповнювати дану Угоду з Користувачем у будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Угоди з Користувачем передається Користувачу Системи. Продовження використання Системи Користувачем після внесення змін та/або доповнень в дану Угоду означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

2.3. Надання Користувачу платних Сервісів, а саме спеціальних додаткових можливостей Системи, що надаються Виконавцем за запитом Користувача на платній основі, регулюються іншими Угодами. Платні сервіси не є необхідною умовою участі Користувача у Системі та надаються за бажанням Користувача.

Розділ 3. Правила доступу до Системи «Щоденник.ua»

3.1. Користувач здійснює реєстрацію Профілю у Системі за індивідуальним кодом-запрошенням, отриманим у співробітників Установи, зокрема в Адміністратора Школи.

3.2. Під час реєстрації Користувач зобов’язаний перевірити точність своїх даних: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, стать. Якщо виявлено помилки чи невідповідність деяких даних, необхідно звернутися до Адміністратора Школи після завершення реєстрації або до Служби технічної підтримки за адресою електронної пошти team@shodennik.ua.

3.3. Під час реєстрації Користувач самостійно вводить Ім’я користувача (логін) та обраний Пароль, який знаходиться у Системі в зашифрованому вигляді. У разі втрати Пароля Користувач може пройти необхідну процедуру, передбачену на Сайті, для відновлення Пароля або звернутися до Адміністратора Школи.

3.4. Підключення до Системи надається Користувачу шляхом авторизованого доступу до клієнтської частини сайту Системи (Web-інтерфейсу) через мережу Інтернет. Користувач несе повну відповідальність за безпеку обраних Імені Користувача (логіна) та Пароля, зокрема за неможливість доступу до них третіх осіб.

3.5. Користувач зобов’язаний використовувати Систему лише в особистих некомерційних цілях відповідно до даної Угоди з Користувачем.

3.6. Користувач може стати «виключеним зі Школи» Адміністратором Школи. Процедура «виключення зі Школи» означає видалення у Користувача лише прав доступу до сервісу «Школа» в конкретній Установі. Виключення Користувача зі «Школи» можливо в таких випадках:

  • завершення терміну навчання Користувача в Установі;
  • виключення Користувача з Установи;
  • переведення Користувача в іншу Установу.

3.7. Видалення Профілю Користувача із Системи може бути здійснено лише Виконавцем після особистого звернення Користувача та за наявності підстав для видалення.

3.8. Усі претензії, запити, питання, будь-яка інша кореспонденція повинні направлятися Виконавцю на адресу електронної пошти team@shodennik.ua.

Розділ 4. Правила взаємодії Виконавця та Користувача

4.1. Виконавець зобов’язаний надати Користувачам 24-годинний доступ до Сервісів Системи через мережу Інтернет, зокрема до електронних засобів підтримки та супроводження навчального процесу, для введення та перегляду Інформації із забезпеченням необхідного рівня безпеки доступу та здійсненням перерв на технічне обслуговування загальною тривалістю не більше 96-ти годин впродовж навчального року.

4.2. Виконавець зобов’язаний надати можливість Користувачам використовувати будь-який набір Сервісів Системи в рамках свого Профілю, а також використовувати будь-які матеріали із Системи в будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України та даній Угоді.

4.3. Виконавець не несе відповідальності в разі прямих або побічних фінансових чи інших втрат Користувачів, що були викликані тимчасовою недієздатністю Системи через такі причини: планові або позапланові технічні чи профілактичні роботи, технічні збої інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів та засобів, а також протиправні дії третіх осіб або форс-мажорні обставини. При цьому Виконавець бере на себе обов’язок докласти максимум зусиль для відновлення дієздатності Системи в найкоротший термін.

4.4. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за порушення інтелектуальних прав третіх осіб, якщо таке порушення було викликано створенням, завантаженням, розміщенням, копіюванням або зміною інформації, матеріалів або зображень у Системі, які були виконані Користувачами Системи.

4.5. Реєстрація на Сайті є персональною (особистою). Реєстрація однією особою декількох Профілів, так само як реєстрація Профілю групою осіб або організацією, є умовою для повного блокування всіх Профілів, створених (зареєстрованих) цією особою.

4.6. Під час реєстрації Користувач отримує інформацію для доступу (логін та пароль) в Систему та бере на себе всю відповідальність за її збереження, зокрема за збереження всіх мір для забезпечення безпеки своїх логіна та Пароля, а також за всі дії, здійснені з використанням логіна та Пароля Користувача.

4.7. Користувач погоджується з правилом оперативно повідомити Виконавцю про будь-яке порушення безпеки, пов’язане з доступом в Систему, що здійснено з використанням логіна та Пароля Користувача без його попередження та згоди. Виконавець не приймає на себе відповідальності за жодні наслідки порушення безпеки, зокрема порушення чи псування даних, що відбулися внаслідок авторизованого доступу третіх осіб до Системи за допомогою логіна та Пароля Користувача.

4.8. Виконавець надає автоматизовані засоби для відновлення Пароля. При цьому Виконавець зберігає за собою право обмежувати використання цих засобів, а також тимчасово або повністю призупиняти їх роботу. Виконавець не несе відповідальності за втрату інформації для доступу до Системи, що сталася з вини Користувача, а також за будь-які наслідки, які можуть виникнути після цього.

4.9. Користувач погоджується з правом Виконавця забороняти використання деяких логінів та блокувати доступ до Системи з їх використанням.

4.10. Користувач зобов’язується дотримуватися розділів 5 та 6 даної Угоди. Користувач погоджується з тим, що Виконавець має право на власний розсуд та без спеціального повідомлення або попередження обмежувати доступ Користувача до Системи через порушення вимог розділів 5 та 6 даної Угоди.

4.11. Користувач підтверджує свою згоду на обробку та зберігання його персональних даних, які будуть включені до бази персональних даних «Всеукраїнський освітній інформаційно-комунікаційний Інтернет-портал».

4.12. Метою обробки персональних даних є здійснення діяльності, пов’язаної з обробкою бази персональних даних для забезпечення реалізації відносин у сфері освіти, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.13. База персональних даних належить ТОВ «Щоденник» на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію бази персональних даних, зареєстрованої 28.09.2011 року Державною службою України з питань захисту персональних даних, номер запису в Реєстрі 375.

4.14. Користувач підтверджує, що він ознайомлений з правами, які визначені законодавством у сфері захисту персональних даних.

4.15. Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» Користувач має право:

· отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних Інтернет-порталу «Щоденник.ua»;

· на доступ до персональних даних вашої дитини, що містяться у відповідній базі персональних даних, відповідно до статті 16 «Порядок доступу до персональних даних» закону про захист персональних даних;

· отримувати не пізніше ніж за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються персональні дані вашої дитини у базі персональних даних Інтернет-порталу «Щоденник.ua», а також отримувати зміст персональних даних вашої дитини, які зберігаються;

· пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;

· пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних володільцем або розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

· на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

· звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

· застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Розділ 5. Правила розміщення інформації, що охороняється законами про інтелектуальну власність

5.1. Усі матеріали, представлені в Системі, включаючи зображення, програмовий код, логотипи, графіку, звуки, – це об’єкти виняткових прав, захищені згідно із законодавством України про інтелектуальну власність.

5.2. Під час використання Сайту заборонено завантаження, передача між Користувачами, зміна або розміщення інформації, даних або зображень, які порушують виняткові права третіх осіб, зокрема авторські та суміжні з ними права, а також виняткові права на винахід, корисну модель, виробничий зразок або товарний знак.

5.3. Користувач несе відповідальність в разі порушення ним інтелектуальних прав третіх осіб, зокрема авторських та суміжних з ними прав, а також виняткових прав на винахід, корисну модель, виробничий зразок або товарний знак.

5.4. Виконавець пропонує авторам та правовласникам розмістити свої твори для некомерційного використання з науковою та освітньою метою на основі Ліцензійної угоди. Особи, які хочуть розмістити свої твори, можуть звернутися у Відділ контенту Виконавця за електронною адресою maria.p@company.shodennik.ua для отримання інформації про умови Ліцензійної угоди та порядку її укладення.

Розділ 6. Заборони під час використання Системи

Користувачу забороняється:

6.1. Завантаження, розміщення, передача за допомогою програмних засобів сайту та/або будь-якого іншого способу публікації текстів, програм, зображень або матеріалів, що пропагують терористичну діяльність або розпалюють міжнаціональну, расову або релігійну ворожнечу, а також зображуються або пропагують насилля чи смерть, містять опис або зображення нанесення шкоди неповнолітнім особам у будь-якій формі, включаючи будь-які форми порнографії.

6.2. Завантаження, розміщення, передача за допомогою програмних засобів сайту або будь-якого іншого способу публікації текстів, програм, зображень або матеріалів, що містять непристойні матеріали та інформацію, яка у будь-якій формі спонукає до незаконних дій, включаючи азартні ігри, нелегальний продаж зброї або наркотиків.

6.3. Здійснювати чи допускати здійснення злочинних або руйнівних дій, що переслідуються законодавством України.

6.4. Завантажувати, зберігати або передавати будь-яку рекламну інформацію, опис шахрайських схем, схем мережевого маркетингу (MLM), способів заробітку в Інтернеті тощо.

6.5. Видавати себе за іншу людину або представника організації та/або співтовариства і вводити інших Користувачів в оману.

6.6. Збирати та зберігати дані про інших Користувачів поза Системою у ручному або автоматизованому режимі.

6.7. Будь-яким способом перешкоджати роботі Системи, зокрема шляхом завантаження, зберігання, передачі або розміщення матеріалів, що містять віруси або інші комп’ютерні коди, файли чи програми, призначені для порушення, знищення чи обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування чи програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних Сервісів Системи, а також для розміщення посилань на вищевказану інформацію.

6.8. Використовуючи Систему, Користувач зобов’язується не порушувати інформаційну безпеку Системи, зокрема зобов’язується не здійснювати такі дії:

· не здійснювати спроби перевірити вразливість системи безпеки Системи, порушити процедури реєстрації та авторизації без дозволу Виконавця;

· не здійснювати спроби створення перешкод у використанні Системи іншими Користувачами, що включає в себе розповсюдження комп’ютерних вірусів, псування даних, постійне розсилання повторюваної інформації, пересилання електронної пошти через сервер сайту, одночасне відправлення великої кількості електронної пошти та/або запитів до Системи з метою умисного виведення сервера сайту з ладу та подібні дії, що виходять за рамки нормального цільового використання Системи та можуть умисно або через необережність викликати збої в його роботі;

· не розсилати Користувачами Системи матеріалів, на які вони не давали своєї згоди, «спаму», будь-яких листів та реклами без дозволу Виконавця;

· не здійснювати імітацію та/або підробку будь-якого заголовка пакета TCP/IP або будь-якої частини заголовка в будь-якому електронному листі або розміщеному в Системі матеріалі;

· не використовувати та не намагатися використовувати будь-яке програмне забезпечення або процедури для навігації чи пошуку в Системі, окрім вбудованої в Систему пошукової машини і традиційних та загальнодоступних браузерів (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome та ін.).

Розділ 7. Модерація

7.1. Виконавець зберігає за собою право здійснювати модерацію всіх матеріалів, розміщених Користувачами в Системі, тобто стежити за змістом та якістю цих матеріалів та, в разі необхідності, на власний розсуд, без попередження та пояснення причин, видаляти або переміщати їх. Виконавець не відповідає за жодні наслідки під час модерації.

7.2. Користувач погоджується з правом Виконавця обмежувати чи блокувати доступ до Системи або здійснювати інші міри відносно Користувача, який порушив умови Угоди чи норми діючого законодавства або права третіх осіб, які охороняються законом, у разі надходження від них мотивованої скарги. Ступінь цих мір, включаючи тривалість та рівень обмеження доступу, визначаються при цьому Виконавцем на власний розсуд та може бути здійснений без попереднього або наступного повідомлення Користувачу та пояснення причин. Виконавець повідомляє Адміністратора Установи про факт обмеження або блокування доступу до Системи для Користувача та ступінь допущених ним порушень.

Обмеження або блокування Профіля Учня не перешкоджає введенню Адміністратором Школи Інформації, пов’язаної з ним, та перегляду вказаної Інформації батьками та/або законними представниками цього Користувача.

7.3. У разі порушення умов Угоди Виконавець має право застосовувати міри, необхідні для захисту цих умов та своїх інтересів незалежно від терміну цих порушень. Бездіяльність з боку Виконавця в разі порушення Користувачами умов Угоди не позбавляє Виконавця права здійснювати необхідні для захисту своїх інтересів дії через деякий час та не є відмовою Виконавця від своїх прав у разі здійснення подібних порушень у майбутньому.

7.4. Право Виконавця на модерацію не є обов’язком контролю всіх матеріалів, що розміщуються Користувачами в Системі, публікуються або передаються з використанням сервісів Системи. Модерація здійснюється в обсязі, встановленому Виконавцем.

Розділ 8. Заключні положення

8.1. Виконавець залишає за собою право оперативно без попереднього попередження Установи обмежити або блокувати доступ до Системи або здійснювати інші міри відносно Користувача, який порушив розділи 5 та 6 даної Угоди. Крім того, в разі порушення Користувачем даної Угоди Виконавець зобов’язується активно співпрацювати з представниками органів охорони правопорядку для збирання та надання інформації про Користувача, який порушив дану Угоду з Користувачем, а також законодавство України.

8.2. Залежно від характеру матеріалів або специфіки окремих Сервісів Системи Виконавець може вводити спеціальні умови для реєстрації та доступу до таких матеріалів і Сервісів, зокрема обмеження за віком.

8.3. Реєструючись у Системі, Користувач підтверджує свою беззаперечну згоду з усіма положеннями Угоди, а також свою відповідність всім умовам, відображеним у формах реєстрації та необхідним для успішної реєстрації.

8.4. Під час реєстрації Користувач отримує інформацію для доступу (логін і Пароль) в Систему та бере на себе всю відповідальність за її збереження, зокрема за дотримання всіх мір для забезпечення безпеки своїх логіна та Пароля, а також за всі дії, здійснені з використанням логіна та Пароля Користувача.

8.5. Користувач погоджується з обов’язком оперативно повідомити Виконавця про будь-яке порушення безпеки, пов’язане з доступом до Системи, який було здійснено з використанням логіна та Пароля Користувача без його знання та згоди. Виконавець не бере на себе відповідальності за жодні наслідки порушення безпеки, зокрема за порушення або псування даних, що відбулися через авторизований доступ третіх осіб до Системи за допомогою логіна та Пароля Користувача.

8.6. Суперечки між Виконавцем та Користувачами вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості такого врегулювання, – в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.7. Відносини сторін за даною Угодою регулюються законодавством України.